linkedin-with-circle linkedin chevron-small-down chevron-with-circle-up menu info-with-circle help-with-circle circle-with-cross shopping-cart globe magnifying-glass instagram-with-circle instagram pinterest pinterest-with-circle facebook-with-circle facebook twitter twitter-with-circle youtube youtube-with-circle
(0)

Privacyvoorwaarden

Dopper B.V. spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van haar website te beschermen. Lees de Privacyvoorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat u zich registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de website www.dopper.com.


Artikel 1. Definities

In deze Privacyvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Dopper: Dopper B.V.
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Kvk-nummer: 57084556
Geldende Privacywetgeving: Geldende Privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Klant: Een Websitebezoeker die via de Website een aankoop doet.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen een Klant en Dopper betreffende de koop en levering van producten.
Persoonsgegeven: Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die worden verwerkt door Dopper zoals beschreven in artikel 3 van deze Privacyvoorwaarden.
Privacyvoorwaarden: De onderhavige Privacyvoorwaarden.
Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Verwerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
Website: Met de Website wordt de website: www.dopper.com bedoeld.
Websitebezoeker: Met de Websitebezoeker wordt de degene bedoeld die gebruik maakt van de Website van Dopper.
Artikel 2. Toepasselijkheid Privacyvoorwaarden

2.1 Deze Privacyvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en regelen de verwerking van Persoonsgegevens via de Website.

2.2 De Website van Dopper bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons). Dopper is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Geldende Privacywet- en regelgeving door deze derden.

Artikel 3. Verwerking van Persoonsgegevens

3.1Dopper Verwerkt de volgende Persoonsgegevens van Websitebezoekers en Klanten:
1.a.naam- en adresgegevens*
1.b.gegevens over de bestelling /donatie*
1.c.e-mailadres*
1.d.gebruikersnaam en wachtwoord*
1.e.IP-adres*
1.f.Betaalgegevens*.

3.2Deze Persoonsgegevens worden verzameld door het aanvragen van een Dopper-nieuwsbrief, het registreren op de Website, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de Website.

3.3Dopper zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Geldende Privacywetgeving.

3.4Dopper zal uw Persoonsgegevens alleen gebruiken, zoals beschreven in deze Privacyvoorwaarden.

Artikel 4. Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking

4.1Dopper verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:

1.a.Uitvoering Overeenkomst: Indien u besluit een bestelling te plaatsen worden uw Persoonsgegevens door Dopper verwerkt ter uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder wordt onder meer begrepen het afhandelen van de betaling en het bezorgen van de producten en het verwerken van donaties. Er worden niet meer Persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

1.b.Communicatie: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling/donatie en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor uw account en/of gebruik van de Website en het behandelen van eventuele klachten. Indien u een account op de Website aanmaakt, bewaren we de Persoonsgegevens zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven. Deze Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en/of voor een gerechtvaardigd belang dat Dopper nastreeft, namelijk om zijn normale bedrijfsvoering te verrichten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

1.c.Marketingdoeleinden: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, de actiemailing en/of inspiratiemail, indien u zich daarvoor heeft ingeschreven. Voor het benaderen via e-mail voor marketingdoeleinden van Dopper vraagt Dopper altijd uw voorafgaande toestemming, tenzij het gaat om aanbiedingen over soortgelijke producten die u heeft besteld. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor mailings. Deze Verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang dat Dopper nastreeft, namelijk voor het uitoefenen van marketingactiviteiten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

1.d.Klantenservice: Indien u gebruik maakt van de klantenservice worden uw Persoonsgegevens gebruikt om u klantenservice te bieden. Deze Verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG), of is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang dat Dopper nastreeft, namelijk om zijn normale bedrijfsuitvoering te verrichten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

1.e.Sollicitatie: als u solliciteert via onze Website, kunnen uw Persoonsgegevens door ons worden gebruikt om uw sollicitatie af te handelen. Deze Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang dat Dopper nastreeft, namelijk om mensen aan te nemen om voor Dopper te werken (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

4.2Indien Dopper voornemens is om de Persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt Dopper u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

Artikel 5. Verwerkingen van persoonsgegevens door derden

5.1Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst met u kan Dopper aan haar partners Persoonsgegevens verstrekken.

5.2Dopper deelt met de volgende entiteiten Persoonsgegevens:
2.a.Way2Wab Software B.V. (software leverancier);
2.b.Ayden B.V. (online betaal platform);
2.c.The Rocket Science Group LLC (MailChimp, mailing list provider);
2.d.Google Analytics (zie artikel 8.3);

5.3Dopper deelt slechts persoonsgegevens van Websitegebruikers met derden, nadat zij met deze derden afspraken heeft gemaakt over de verwerkingen van persoonsgegevens. Op die manier zorgt Dopper ervoor dat de Verwerkers passende technische maatregelen treffen, de Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van Websitegebruikers waarborgen.

Artikel 6. Beveiliging

6.1Dopper neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

6.2Dopper bewaart uw Persoonsgegevens op servers in en buiten Europa, waaronder in de VS. Indien en voor zover Dopper Persoonsgegevens opslaat bij partijen in landen die geen adequaat beschermingsniveau hebben, komt zij met deze partijen standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Een kopie van de overeengekomen standaardbepalingen kan de Websitebezoeker / Klant opvragen via de klantenservice van Dopper (emailadres: service@dopper.nl of telefoonnummer: +31 (0) 23 7370 445).

Artikel 7. BEWAARTERMIJNEN

7.1Dopper bewaart de Persoonsgegevens van Websitebezoekers niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze Persoonsgegevens verzamelt. Behalve wanneer er sprake is van een wettelijke bewaartermijn;
1.a.IP-adressen van Websitebezoekers worden 1 maand bewaard.
1.b.E-mailadres, gebruikersnamen en wachtwoorden worden 6 maanden bewaard nadat de diensten zijn geleverd.
1.c.Betaalgegevens worden 10 maanden bewaard nadat de diensten zijn geleverd.

7.2U kunt Dopper verzoeken de Persoonsgegevens eerder te verwijderen. Indien de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Dopper de Persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins heeft Verwerkt, zal Dopper de Persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 8. Cookies

8.1Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt, maakt Dopper gebruik van cookies.

8.2Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Websitebezoeker. Dopper gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

2.a.Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;

2.b.Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop Websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de Website, zodat Dopper de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. Dopper gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau 8.3Dopper gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van de Website. Zo gebruikt Dopper bijvoorbeeld Google Analytics. Deze cookies verzamelen informatie over hoe u de Website gebruikt en over hoe u zich verplaatst op onze Website. Deze cookies houden bijvoorbeeld bij welke pagina's het meest worden bezocht, het internetprotocol (IP-adres), het browsertype, de internetprovider (ISP), de pagina’s die u doorverwijzen of die als laatste zijn opgevraagd, het besturingssysteem, de datum/tijdstempel en gegevens over het klikgedrag. Wanneer u onze Website bezoekt, wordt een banner weergegeven die u informeert welke cookies worden geïnstalleerd als u doorgaat met browsen op onze Website. Als u op de banner op "Ik ga akkoord" klikt, geeft u toestemming om Google Analytics te gebruiken. De verzamelde en verwerkte gegevens verlopen na het einde van de browsersessie en twee jaar na het instellen of vernieuwde opvraging. Als u niet wenst te worden gevolgd door de Google Analytics cookies op de door uw bezochte websites, gaat u naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

8.4De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De Websitebezoeker kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel Dopper als van andere websites niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Artikel 9. social media

Dopper gebruikt plugins om verbinding te maken met diverse social media platformen. Door via deze plugin in te loggen op hun social media account kunnen Websitebezoekers producten liken en delen met anderen. Dopper krijgt daarbij geen toegang tot het social media account en evenmin tot de Persoonsgegevens van de Websitebezoeker die zich op het social media bevinden.

Artikel 10. TOEPASSELIJKHEID van UW VERPLICHTING OM GEGEVENS TE VERSTREKKEN

Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Als u deze informatie echter niet verstrekt, kunnen wij onze Website niet voor u beschikbaar stellen, uw vragen beantwoorden en een overeenkomst met u aangaan. Persoonsgegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden worden gemarkeerd als verplichte informatie door een "*" of een ander symbool.

Artikel 11. Uw rechten

11.1U kunt Dopper te allen tijde verzoeken om uw Persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voor zover de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming (zie hierboven), heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

11.2U kunt Dopper verzoeken om de Persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan Dopper te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat u de gegevens kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft hier slechts recht op voor zover de verwerking berust op toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a AVG of indien het gaat op een verwerking die berust op de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

11.3Indien u van één van de in dit artikel genoemde rechten gebruik wenst te maken kunt u dit verzoeken aan de klantenservice van Dopper:

Adres: Paul Krugerkade 45e 2021 BN Haarlem
Emailadres: Service@dopper.com
Telefoonnummer: +31 (0) 23 7370 445

11.4Dopper verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Dopper stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

11.5Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter, zal Dopper u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen, ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Artikel 12. RECHT VAN BEZWAAR

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor zover de verwerking van uw Persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketing doeleinden zal Dopper uw verzoek altijd honoreren. Voor verwerkingen voor overige doeleinden geldt dat Dopper de verwerking ook zal staken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de Verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Artikel 13. TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplaats of van een vermeende inbreuk op de AVG.

Artikel 14. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING / PROFILERING

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering (een geautomatiseerde analyse van uw persoonlijke omstandigheden).

Artikel 15. OVERIGE BEPALINGEN

15.1Dopper is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Dopper als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd.

15.2Dopper behoudt zich het recht voor om deze Privacyvoorwaarden regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Privacyvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018.

15.3Indien een bepaling uit deze Privacyvoorwaarden in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.